Bothnia VVS Ingenjörer AB

Välkommen till Bothnia VVS

 

Bothnia VVS bildades år 2000 i Luleå och har sedan dess varit verksam inom det VVS-tekniska området med huvudsaklig inriktning mot projektering, men även utredningar, kontroll, besiktningar och projektledning åt företag, kommuner och landsting.

Vår ambition är att finnas långt framme med både kunskap och teknisk utrustning samt ett professionellt bemötande av beställare och samarbetspartners.
Företaget har idag 5 anställda.

Verksamhetssystemet och verksamhets­styrning

Vårt verksamhetssystem är baserat på relevanta delar av ISO 9001 och ISO 14001.

Som stöd för vår styrning har vi, utöver den verksamhetsstyrning som finns angiven i övriga delar av denna manual, även planer, checklistor, journaler, instruktioner och protokoll. Dessa utgör tillsammans med vår ”Att göra lista” vårt verktyg för att styra verksamheten mot de mål vi satt upp för verksamheten.

Affärsidé
 

 •    Att erbjuda marknaden kvalificerade konsulttjänster.
 •    Att tillhandahålla kvalificerad specialistkompetens inom flertal områden.
 •    Att delägarskap ger ökat engagemang i arbetet och större intresse i aktivt arbete i kvalitets- och   miljöfrågor.


Bothnia VVS ska verka som konsult inom området VVS, styr- och övervakning samt teknisk fastighetsförvaltning.

Policys

Kvalitet
Bothnia VVS ska genomföra varje uppdrag med den kvalité och engagemang som väl motsvarar kundens förväntningar.
Uppdrag ska utföras med god kunskap om moderna metoder och tekniker.

Ekonomi i både produktions- och förvaltningsskedet ska vara en ledstjärna i arbetet.

Bothnia VVS ska uppfylla kundens behov och förväntningar på varje uppdrag eller produkt beträffande avtalat innehåll och leveranstid.

 Konkret innebär policyn:
 

 •      att ansvar för kvaliteten i våra produkter och tjänster tydligt tas i vår organisation
 •      att kvaliteten ligger i nivå med den som kunden efterfrågar
 •      att lyhördheten för ny teknik ska vara stor
 •      att personalen utbildas kontinuerligt

 
Miljö

Vi ska verka för att vi själva och våra kunder ges möjligheter att verka ekologiskt till skydd för livsmiljön på kort och lång sikt.

Konkret innebär policyn:

 •  att producera produkter och tjänster som är resurssnåla och påverkar miljön positivt på kort och lång sikt.
 •  att vi följer tillämplig miljölagstiftning och övriga krav.
 •  att vi strävar efter att samhällets förväntningar och krav på kretslopps- och miljöanpassning

         uppfylles.

 • att vi förser våra kunder med produkter och tjänster som hjälper dem i sitt miljöarbete.


Arbetsmiljö

Vi skall verka för en god arbetsmiljö och vara en säker och attraktiv arbetsplats.

För att uppnå detta skall vi:

 • förvissa oss om att all personal är förtrogna med denna policy och är delaktiga i att skapa en god och trivsam arbetsmiljö.
 •  hålla oss ajour med gällande lagar och förordningar inom arbetsmiljöområdet, samt se till att dessa följs.
 • förebygga olyckor, arbetsskador och sjukdomar så att vår låga sjukfrånvaro bibehålls.
 •  ta tillvara på de anställdas kompetens och ge dem möjlighet att utvecklas och ta ansvar för sitt eget arbete.
 •  vara en drog- och rökfri arbetsplats.
 • ständigt sträva efter förbättringar av arbetsmiljön.


Mål

I vårt företag arbetar vi med målstyrning. Detta innebär att vi har fokus på att allt vi gör i verksamheten skall gå i den riktning som respektive mål har pekat ut. Mål och tillhörande aktiviteter är dokumenterade.

Ansvar och befogenheter samt krav på kompetens

Vi har definierat och kommunicerat ansvar, befogenheter samt krav på kompetens för våra olika befattningar. Ledningen tillhandahåller de resurser som krävs för att upprätthålla och utveckla verksamhetssystemet. VD har utsett Kvalitets- och miljösamordnare till ledningens representant i frågor gällande systemet.